Σκάφη (Marine)

Ο Κλάδος Σκαφών χωρίζεται σε δύο σκέλη: HULL & MACHINERY. Με τον όρο HULL προσδιορίζεται το σκάφος αυτό καθ’ αυτό και με τον όρο MACHINERY προσδιορίζουμε τον μηχανικό και μηχανολογικό εξοπλισμό του σκάφους. Ως ασφαλιζόμενη αξία λαμβάνεται η τρέχουσα εμπορική αξία του σκάφους (HULL) και των μηχανών ή και του μηχανολογικού εξοπλισμού (MACHINERY). Το ασφάλιστρο διαμορφώνεται ανάλογα με το υλικό κατασκευής του σκάφους, την ηλικία του, την ιπποδύναμη των μηχανικών του, την χρήση του και το καύσιμο. Καλύπτονται η ολική απώλεια ή βύθιση ή πρόσκρουση ή ανατροπή ή πυρκαγιά ή κλοπή (ολική – μερική) καθώς και οι μηχανικές βλάβες. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ
  • Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ιδιοκτήτη του σκάφους έναντι τρίτων. Η κάλυψη είναι υποχρεωτική δια νόμου (Ν.2743/99) και τα κατώτατα όρια ορίζονται δι΄ υπουργικής αποφάσεως. Καλύπτονται: θάνατος & Σωματικές Βλάβες, Υλικές Ζημιές και Θαλάσσια Ρύπανση, δηλαδή:
  • Απώλεια ζωής ή τραυματισμό που προκλήθηκε πάνω ή κοντά στο σκάφος ή οποιοδήποτε άλλο σκάφος
  • Απώλεια ή ζημιά σε οποιοδήποτε άλλο σκάφος ή οποιαδήποτε ιδιοκτησία
  • Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης μετά από ατύχημα Το ασφάλιστρο διαμορφώνεται ανάλογα με το υλικό κατασκευής του σκάφους, την ηλικία του, την ιπποδύναμη των μηχανών του, την χρήση του και το καύσιμο. Γενικώς τα ασφάλιστρα του Κλάδου σκαφών είναι προκαταβλητέα. Η Εταιρία εκδίδει πιστοποιητικό ασφαλίσεως (βεβαίωση / cover note) αμέσως μετά την είσπραξη των ασφαλίστρων, Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εκδίδεται εντός μηνός και δεν ακυρώνεται παρά μόνον λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας του σκάφους και εφ’ όσον προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.