Μεταφορές

Οι κυριότερες ρήτρες που χρησιμοποιούνται στον Κλάδο Μεταφορών είναι οι Α & C και έχουν θεσπιστεί για να καλύπτουν τις ασφαλιστικές ανάγκες των διακινούμενων φορτίων.
ΡΗΤΡΑ Α (INSTITUTE CARGO CLAUSES A 1.1.82)
Καλύπτεται οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια των μεταφερόμενων εμπορευμάτων εφ΄ όσον δεν υπάρχει καμία ονομαστική εξαίρεση.
ΡΗΤΡΑ C (INSTITUTE CARGO CLAUSES C 1.1.82)
Καλύπτονται η ολική ή η μερική απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε : έκρηξη ή πυρκαγιά, προσάραξη, βύθιση ή ανατροπή πλοίου ή πλωτού μέσου, ανατροπή, εκτροχιασμό, πρόσκρουση, σύγκρουση του χερσαίου μέσου μεταφοράς, πρόσκρουση ή σύγκρουση του πλοίου ή άλλου μεταφορικού μέσου με άλλο αντικείμενο εκτός ύδατος, εκφόρτωση του μεταφερομένου εμπορεύματος σε λιμάνι κινδύνου ή καταφυγής, θυσία γενικής αβαρίας, θεληματική ρίψη του εμπορεύματος στη θάλασσα. Επί πλέον καλύπτονται τα έξοδα γενικής αβαρίας ή σώστρων και η αποζημίωση για αναλογική ευθύνη του ασφαλιζομένου λόγω συγκρούσεως δύο πλοίων.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΡΗΤΡΕΣ :
Δεν καλύπτονται ζημιές, έξοδα ή απώλειες που οφείλονται σε:

 • σκόπιμες ενέργειες (δόλο) του ασφαλιζομένου
 • φυσιολογική φθορά ή απώλεια βάρους
 • ανεπαρκή ή ακατάλληλη συσκευασία ή στιβασία
 • εγγενείς παράγοντες που προέρχονται από τη φύση και την υφή του μεταφερομένου εμπορεύματος
 • σε καθυστέρηση έστω και αν αυτή προέρχεται από τον καλυπτόμενο κίνδυνο
 • πτώχευση, οικονομική αναξιοπιστία πλοιοκτητών, διαχειριστών ή ναυλωτών του πλοίου ή του μεταφορικού μέσου γενικότερα
 • ζημιές από όπλα που χρησιμοποιούν ατομική ή πυρηνική ενέργεια
 • ακαταλληλότητα του μεταφορικού μέσου ή του εμπορευματοκιβωτίου εφ΄ όσον ο ασφαλιζόμενος γνώριζε την ακαταλληλότητα κατά την φόρτωση ή την έναρξη του ταξιδιού
 • πόλεμο, επανάσταση, ανταρσία, εξέγερση, σύγκρουση, εμφύλιο πόλεμο, κατάληψη, εγκαταλελειμμένες νάρκες
 • απεργίες, ανταπεργίες, αναταραχές, στάσεις, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες πράξεις
 • ενέργειες προσώπων ή ομάδων με πολιτικά κίνητρα
 • πειρατεία προσώπων ή ομάδων με πολιτικά κίνητρα
 • πειρατεία (η οποία όμως καλύπτεται από την ρήτρα Α)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ι. ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ:
Εκδίδεται και καλύπτει το συγκεκριμένο εμπόρευμα για ένα συγκεκριμένο ταξίδι.
ΙΙ. ΠΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ:
Χρησιμοποιείται όταν δεν είναι γνωστά τα πλήρη στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση οριστικού συμβολαίου.
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΕΣ:
Εκδίδεται για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα εντός του οποίου καθορίζεται ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών ανά μεταφορικό μέσο και ταξίδι.