Ζημιές Περιουσίας

ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
1. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 • Πυρκαγιά & Κεραυνός
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Πρόσκρουση Οχήματος επί προσόψεως οικοδομής
 • Πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων πιπτόντων εξ’ αυτού
 • Ζημίες Πυροσβέσεως

2. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 • Πυρκαγιά & κεραυνός
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Πρόσκρουση οχήματος επί προσόψεως οικοδομής
 • Πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων πιπτόντων εξ’ αυτού
 • Πυρκαγιά από δασός
 • Ζημίες από καπνούς φωτιάς
 • Θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, πλημμυρά
 • Διάρρηξη σωληνώσεων (εξαιρούνται οικοδομές ηλικίας πλέον των 15 ετών)
 • Υπερχείλιση δεξαμενών
 • Στάσεις, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες βλάβες
 • Κλοπή περιεχομένου
 • Ζημίες στην οικοδομή από διάρρηξη
 • Ζημίες πυροσβέσεως
 • ΚΑΛΥΨΗ ΣΕΙΣΜΟΥ (ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)