Επιχείρηση

Μπορείτε να προφυλάξετε την επιχείρηση σας, τον εξοπλισμό σας και το εισόδημα σας από διάφορους κινδύνους.
Πιο αναλυτικά…
Πυρκαγιά, Κεραυνός, Έκρηξη, Καπνός

 • Πυραγιά & κεραυνός
 • Ζημιά βραχυκυκλωθέντος (από πυρκαγιά)
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Καπνός
Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές Ταραχές, Κακόβουλες Βλάβες

 • Περιλαμβάνονται ζημίες από Δολιοφθορές
Τρομοκρατικές ενέργειες
Καιρικά φαινόμενα & ζημιές διαβροχής

 • Θύελλα, καταιγίδα, χιόνι. χαλάζι
 • Πλημμύρα
 • Διάρρηξη/Υπερχείλιση δεξαμενών ή σωληνώσεων ύδρευσης/θέρμανσης/κλιματισμού
Κλοπή με διάρρηξη / Ληστεία

 • Συμπεριλαμβάνονται Ζημιές στην οικοδομή από κλοπή αν ασφαλίζεται μόνο το περιεχόμενο
Αλλες υλικές ζημιές – Κατονομαζόμενοι κίνδυνοι

 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Πτώση αεροσκάφους ή άλλων αντικειμένων
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων
 • Τυχαία θραύση (εσωτερικών/εξωτερικών) Kρυστάλλων
Επιπλέον…
Πρόσθετες δαπάνες ως επακόλουθο Υλικής Ζημιάς

 • Αποκομιδή ερειπίων
 • Βασικές καλύψεις φύλαξης
 • Βασικές καλύψεις προσωρινής στέγασης ή μεταφοράς/παραμονής/ επανεγκατάστασης περιεχομένου κατόπιν υλικής ζημιάς
Απώλεια / ζημιά περιουσίας υπό προσωρινή Απομάκρυνση Κλοπή στο περιεχόμενο / Ληστεία

 • Ληστεία Χρημάτων από εγκαταστάσεις (ώρες λειτουργίας)
 • Κλοπή Χρημάτων από χρηματοκιβώτιο κατόπιν διάρρηξης των εγκαταστάσεων (μετά τις ώρες λειτουργίας)
 • Κλοπή / Ληστεία Χρημάτων κατά την μεταφορά από/προς τις εγκαταστάσεις / τράπεζες / πελάτες κλπ.
Απώλεια ενοικίων ως επακόλουθο Υλ. Ζημιάς Ημερήσιο επίδομα λόγω διακοπής εργασιών κατόmν Υλ. Ζημιάς Αστική Ευθύνη

 • Αστική Ευθύνη χώρου προς τρίτους
 • Αστική Ευθύνη έναντι γειτόνων από μετάδοση πυρκαγιάς
 • Αστική Ευθύνη ενοικιαστή έναντι ιδιοκτήτη
 • Αστική Ευθύνη εργοδότη έναντι υπαλλήλων
Προαιρετικά…
Σεισμός Καθίζηση / Ολίσθηση εδάφους Ζημιά / βλάβη στην ηλεκτρική εγκατάσταση ή τις συσκευές
Ημερήσιο επίδομα λόγω διακοπής εργασιών Χρήματα εντός εγκαταστάσεων Χρήματα κατά την μεταφορά
Αντικείμενα (κινητά) στην ύπαιθρο / υπόστεγα Αντικείμενα στην εξωτερική πλευρά της οικοδομής (πινακίδες, τέντες κλπ)