Αστικής Ευθύνης

Ασφαλίσατε Όλα Όσα θα θέλατε να έχετε εξασφαλίσει?
Asfalistiki.gr

Ασφαλίζεται η συνέπεια πράξεως, δραστηριότητας ή παραλείψεως, η οποία μπορεί να προξενήσει σωματική βλάβη ή υλική ζημιά σε τρίτο.

ΕΙΔΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
Καλύπτει τον ασφαλιζόμενο κατά την διάρκεια ασκήσεως του επαγγέλματος του.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Καλύπτει τον ασφαλιζόμενο για ζημιές που μπορούν να προκληθούν εάν το προϊόν του είναι ελαττωματικό.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΡΓΟΥ
Καλύπτει τον ασφαλιζόμενο κατασκευαστή για ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο έργο που έχει αναλάβει και για το οποίο ευθύνεται ο ίδιος.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Καλύπτει τον ασφαλιζόμενο έναντι των εργαζομένων στην επιχείρησή του.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Καλύπτει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για ευθύνες έναντι τρίτων