Σύνταξης

Συνταξιοδοτικά προγράμματα

Η ασφάλιση με σκοπό την συνταξιοδότηση διασφαλίζει την καταβολή μηνιαίας σύνταξης στον ασφαλισμένο για το συνολικό χρονικό διάστημα επιβίωσης του. Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής, σταθερού ή αυξανόμενου ποσού μηνιαίας σύνταξης, όπως επίσης και τη συμμετοχή του πελάτη στα κέρδη που θα προκύψουν από την απόδοση των επενδυόμενων κεφαλαίων. Παρέχεται η επιπλέον δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει μεταξύ περιοδικού και εφάπαξ ασφαλίστρου. Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μηνιαίας η εφάπαξ καταβολής του συσσωρευμένου κεφαλαίου (ή συνδυασμού τους) στην έναρξη της συνταξιοδότησης. Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα στον πελάτη, στην περίπτωση δυσάρεστου περιστατικού, να μεταβιβάζει αυτόματα τη μηνιαία σύνταξη, ολόκληρη ή ποσοστό αυτής, στους δικαιούχους που θα ορίσει, ισοβίως ή για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ο συμβαλλόμενος έχει τη δυνατότητα εξαγοράς του προγράμματος συνταξιοδότησης, εάν το επιθυμεί. Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα δέχονται επιπλέον καλύψεις (προσθήκες) για την αντιμετώπιση των πιθανών δυσμενών συνεπειών στην περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

Τα κυριότερα συνταξιοδοτικά προγράμματα είναι:
Καταβολή ετήσιου ασφαλίστρου για συνταξιοδότηση ισόβιας χρονικής διάρκειας
Καταβολή ετήσιου ασφαλίστρου για μηνιαία αυξανομένη σύνταξη
Καταβολή εφάπαξ ασφαλίστρου με σκοπό τη σύνταξη-αποταμίευση